ДИЈАГНОЗА И СЛЕДЕЊЕ НА БЕМКИ

znak derma1

ДЕРМА ПЛУС

ДИЈАГНОЗА И СЛЕДЕЊЕ НА БЕМКИ

Со редовна контрола на бемките и останатите пигментирани промени се проверува типот, еволуцијата и малигниот потенцијал на истите. Прегледот се врши со дермаскопирање, при што се дава евалуација за промената и нејзините морфолошки и физиолошки карактеристики. Сите податоци се чуваат во папка за визуелна компарација на промената низ одреден временски период.

ПРЕД ПОТОА
znak derma1